Thomas Da Tank

thomas the tank engine

Thomas Da Tank, oil, canvas, staples, and my son’s old underwear, 2011, 8″ x 5″